Договор Агропостач 2008 (Укр).

Ссылки для скачивания:

Скачать в формате: (PDF) Договор Агропостач 2008

Скачать в формате: (DOCX) Договор Агропостач 2008


ЧП Агропостач 2008
ЧП Агропостач 2008 -продажа минеральных удобрений оптом. телефон 0472-64-86-46.

ДОГОВІР  № AP-777____

 

м. Черкаси                                                  Дата укладення___________2016 р.

Приватне підприємство «Агропостач 2008», іменоване надалі «Постачальник», в особі директора Люлька Олексій Андрійович, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та ,  іменоване надалі «Покупець», в особі директора  ,  що діє на підставі статуту, з другого боку, що спільно іменуються Сторони, уклали цей Договір поставки (надалі Договір) про нижченаведене :

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах визначених цим Договором, Постачальник зобов’язується передати (поставити) у власність Покупця товар, визначений в п.п.1.2. цього Договору,  а  Покупець зобов’язується оплатити та   прийняти   товар.

1.2. Товар, що підлягає поставці згідно умов цього Договору:

 

Найменування продукції  
Тара, фасування  
Одиниця виміру  
Кількість  
Ціна без ПДВ, грн.  
Сума без ПДВ, грн.  
ПДВ 20%  
Сумма з ПДВ  

1.3. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів «ІНКОТЕРМС» (в редакції 2011 року), які застосовуються з урахуванням особливостей, пов’язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору

  1. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам виробника. Якість Товару підтверджується сертифікатом (паспортом) якості,  який Постачальник надає покупцю при поставці Товару.

  1. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ РОЗРАХУНКІВ

3.1  Покупець оплачує  100% вартості товару в гривнях у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника на підставі виставлених рахунків-фактур.

3.2. Термін , який відводиться Покупцю для оплати, визначається в рахунках-фактурах.

3.3. При проведенні оплати Покупець у призначені платежу обов’язково вказує дату та номер рахунку-фактури. У разі перерахування грошових коштів без рахунку-фактури, або не в повному обсязі, або згідно з простроченим рахунком-фактурою, Постачальник має право не відвантажувати товар на умовах цього Договору.

3.4. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

  1. УМОВИ І ТЕРМІНИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

4.1. Доставка товару здійснюється  Постачальником, вартість доставки включається до вартості проданих і доставлених товарів. Поставка товару за цим Договором відбувається згідно транспортної  інструкції, на адресу Покупця . Продавець зобов’язаний передати товар Покупцю

4.2.Покупець зобов’язаний   подати не пізніше ніж за три дні до дати поставки заявку Постачальнику  в письмовій (електронній) або усній, формі   з обов’язковим зазначенням: дати поставки та кількість Товару, що підлягає поставці.

4.3. Обов’язок Постачальника передати Товар вважається виконаним з моменту передачі Товару Постачальником Покупцю.

4.4. Розвантаження Товару здійснюється за рахунок Покупця.

4.5. Обов’язок Постачальника поставити Товар може бути виконано іншою особою.

4.6. Ризик випадкового знищення  або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передачі товару Покупцю.

4.7. Право власності на товар переходить до покупця в момент передачі за місцезнаходженням покупця.

4.8. Підставою для отримання Товару представником Покупця є довіреність, виписана відповідно до вимог чинного законодавства.

  1. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

5.1. Товар приймається Покупцем у пункті призначення, визначений в п.п.4.1. цього Договору. Не направлення заявки не звільняє Покупця від обов’язку прийняти Товар.

5.2. Приймання товару по кількості та якості проводиться Покупцем у відповідності з інструкціями про порядок приймання товарів виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості та якості № П-6 і П-7.

5.3. Товар приймається Покупцем щодо кількості – відповідно накладної (транспортної накладної) на Товар, який передають, щодо якості –  відповідно сертифікату (паспорту)якості.

5.4. При виявленні недостачі або невідповідності якості поставленого Товару, Покупець зобов’язаний призупинити приймання товару та викликати представника Постачальника або представника  регіонального управління Торгово-Промислової палати України для складання відповідного акту.

5.5. Претензії по кількості чи якості Товару, підтверджені актом, згідно п.п.5.4. цього Договору, приймаються протягом 5 (п’ять)  робочих днів із дати поставки Товару. По закінченню даного терміну претензії щодо недостачі та невідповідності, неналежної якості  Товару не приймаються, та Товар вважається прийнятим по кількості та якості згідно із супровідними документами.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1. При порушенні терміну оплати, Покупець сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки національного Банку України, яка діяла на час прострочки, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу за весь час дії прострочки.

6.2. При порушенні терміну поставки, Постачальник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки національного Банку України, яка діяла на час прострочки, від суми непоставленого/недопоставленого товару за кожен день прострочення поставки за весь час дії прострочення. При затриманні поставки Товару більш ніж на 10 календарних днів, Покупець має право відмовитись від товару та вимагати повернення грошових коштів. При отриманні Постачальником зазначеної вимоги він зобов’язаний протягом 2 календарних днів повернути отримані кошти на розрахунковий рахунок Покупця.

  1. ФОРС – МАЖОРНІ   ОБСТАВИНИ

Сторони згодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили,  яка не залежить від волі Сторін), а саме: війн, військових дій, блокад, пожеж, повеней, інших стихійних лих або сезонних природних явищ, рішень законодавчих і виконавчих влад, що обмежують або забороняють відвантаження Товару. Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань на час дії вказаних обставин. Сторона, для якої створилося неможливість виконання зобов’язань за Договором, повинна протягом 10 днів сповістити іншу сторону про настання і припинення таких обставин. У разі коли дія вказаних обставин триває більш ніж 60 днів, кожна із Сторін має право на розрив контракту і не несе відповідальності за таке розірвання  за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше ніж за 10 днів до розірвання.

Належним доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-Промисловою Палатою України.

  1. ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання і діє на протязі шести місяців. Закінчення терміну дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності і за його порушення, які мали місце під час дії цього Договору.

8.2. Після підписання цього Договору всі умови попередніх переговорів і листування втрачають силу.

8.3. Зміни і доповнення до цього Договору дійсні лише у випадку, якщо вони зроблені письмово і підписані уповноваженими представниками обох Сторін.

8.4. Сторони мають право передавати свої права і обов’язки за даною угодою третій стороні тільки з попередньої письмової  згоди іншої Сторони

8.5. Документи складені на виконання даного договору ( а також сам Договір)  і передані факсимільним зв’язком мають силу оригіналу. Постачальник після відправки  Товару, направляє Покупцю оригінали видаткових в двох примірниках,  податкові накладні в електронному вигляді, а також оригінал договору в двох примірниках з додатками підписані зі своєї сторони. Покупець отримавши зазначені документи, в той же день проставляє підписи на другому примірнику договору та накладних, скріплює підписи печаткою, та рекомендованим листом направляє їх  Постачальнику.

8.6. Цей договір складений в двох примірниках, кожен українською мовою, обидва примірники мають однакову юридичну силу.

  1. ЮРИДИЧНІ   АДРЕСИ   СТОРІН
Постачальник :

Приватне підприємство

«Агропостач 2008»

Громова 138/11 офіс 5

телефон: (0472) 64-86-46 (факс).

р/р 26007051530954 в Приватбанк МФО 354347

код ЄДРПОУ 35827319

ІПН № 358273123013

Свідоцтво платника ПДВ №

 

Директор___________/Люлька О. А./

Покупець:

 

 

 

код ЄДРПОУ

ІПН

Свідоцтво платника ПДВ №

 

 

 

 

Директор______________/_______/